Радио Оаза 88.3 FM
Недељом од 20 до 22 часова на 88.3 CJIQ FM

Ка­на­да је пре не­ко­ли­ко да­на про­те­ра­ла ки­не­ског ди­пло­ма­ту Џао Ве­ја због оп­ту­жби да је вр­шио при­ти­сак на ка­над­ског кон­зер­ва­тив­ног по­сла­ни­ка Мај­кла Чон­га, јер је овај кри­ти­ко­вао Ки­ну због трет­ма­на ма­њи­не Уј­гу­ра. Као од­го­вор на то, Пе­кинг је про­гла­сио „пер­со­ном нон гра­та” ка­над­ског ди­пло­ма­ту из кон­зу­ла­та у Шан­га­ју. Ка­над­ски пре­ми­јер Џа­стин Тру­до крат­ко је по­ру­чио да ње­го­ва зе­мља не­ће би­ти за­стра­ше­на од­ма­здом Ки­не и да ће на­ста­ви­ти да чи­ни „све што је по­треб­но да Ка­на­ђа­ни бу­ду за­шти­ће­ни од спољ­ног ме­ша­ња у уну­тра­шње ства­ри”.

Ово би мо­гло да иза­зо­ве до­дат­ну на­пе­тост из­ме­ђу две зе­мље, ко­је су већ у су­ко­бу после хап­ше­ња ди­рек­тор­ке „Ху­а­ве­ја” Менг Ван­џоу у Ка­на­ди 2018. го­ди­не. За­тим је про­те­ран ки­не­ски маг­нат из Се­вер­не Аме­ри­ке, а ка­сни­је су у Пе­кин­гу због оп­ту­жби за шпи­ју­на­жу ухап­ше­на дво­ји­ца Ка­на­ђа­на. Сва тро­ји­ца су, ина­че, осло­бо­ђе­на 2021. го­ди­не.

За­о­штра­ва­ње од­но­са из­ме­ђу Ка­на­де и Ки­не мо­гло би да има озбиљ­не по­сле­ди­це не са­мо за ове две зе­мље, већ и за гло­бал­не ме­ђу­на­род­не од­но­се, оце­њу­ју ов­да­шњи ме­ди­ји. Као ве­ли­ке свет­ске си­ле, две др­жа­ве игра­ју ва­жну уло­гу у свет­ској по­ли­ти­ци и еко­но­ми­ји, па би њи­хо­ва ди­пло­мат­ска кри­за мо­гла има­ти ути­цај на мно­ге дру­ге зе­мље и ре­ги­о­не.

У игри ди­пло­мат­ских од­но­са, ка­ко на­во­ди ка­над­ска штам­па, „ма­те­ма­ти­ка је че­сто при­лич­но јед­но­став­на - про­те­рај­те јед­ног на­шег ди­пло­ма­ту, ми ће­мо јед­ног ва­шег”.

Ди­пло­мат­ски од­но­си две зе­мље су на си­ла­зној пу­та­њи пу­них пет го­ди­на, а кул­ми­на­ци­ја за­о­штра­ва­ња иде упо­ре­до са за­хла­ђе­њем и кон­фрон­та­ци­јом из­ме­ђу Ва­шинг­то­на и Пе­кин­га. Пре­ма нај­но­ви­јим до­ступ­ним ин­фор­ма­ци­ја­ма, Ки­на тре­нут­но има око 200 ди­пло­ма­та у Ка­на­ди. Ме­ђу­тим, број ки­не­ских ди­пло­ма­та мо­же да ва­ри­ра у за­ви­сно­сти од по­тре­ба и до­го­во­ра из­ме­ђу две зе­мље. Са дру­ге стра­не, Ка­на­да има око 130 ди­пло­ма­та у Ки­ни, рас­по­ре­ђе­них у ам­ба­са­ди у Пе­кин­гу и кон­зу­ла­ти­ма у Шан­га­ју, Гу­анг­џоу, Чен­гу и Хонг­кон­гу.

Ка­на­да је 2019. го­ди­не сма­њи­ла број ди­пло­мат­ског осо­бља у сво­јој ам­ба­са­ди у Пе­кин­гу пошто су не­ки од ње­них ди­пло­ма­та би­ли из­ло­же­ни нео­бја­шњи­вим здрав­стве­ним про­бле­ми­ма ко­је су не­ки при­пи­са­ли „Ха­ван­ском син­дро­му”. После то­га, Ки­на је вра­ти­ла део свог осо­бља из ам­ба­са­де у Ота­ви.

Ме­ди­ји спе­ку­ли­шу да би нај­но­ви­ја ди­пло­мат­ска кри­за мо­гла да има еко­ном­ске по­сле­ди­це за Ка­на­ду. Про­шле го­ди­не је еко­ном­ска раз­ме­на са Ки­ном до­сти­гла исто­риј­ски ре­корд. Ки­не­ски увоз ка­над­ске ро­бе по­рас­тао је за 16 од­сто - на ре­корд­них 100 ми­ли­јар­ди ка­над­ских до­ла­ра, па је Ки­на по­ста­ла дру­ги нај­ве­ћи тр­го­вин­ски парт­нер Ка­на­де по­сле Сје­ди­ње­них Др­жа­ва.

Пе­кинг је про­шле го­ди­не уки­нуо тро­го­ди­шњу за­бра­ну уво­за ре­пи­це, нај­ра­спро­стра­ње­ни­јег ка­над­ског усе­ва, уве­де­ну 2018. године. Ки­на је и ве­ли­ки уво­зник ка­над­ске по­та­ше и пше­ни­це, као и при­род­них ре­сур­са, као што је др­во, ру­де, ми­не­ра­ли и наф­та, док у Ка­на­ду из­во­зи раз­не про­из­во­де, укљу­чу­ју­ћи елек­трон­ске уре­ђа­је, тек­стил и оде­ћу. Ка­на­да је на 25. ме­сту ме­ђу свет­ским зе­мља­ма по оби­му тр­го­вин­ске раз­ме­не са Ки­ном.

Не­ки ана­ли­ти­ча­ри сма­тра­ју да је на­пе­тост из­ме­ђу Ка­на­де и Ки­не део ши­рег су­ко­ба из­ме­ђу Аме­ри­ке и Ки­не. Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве су по­кре­ну­ле тр­го­вин­ски рат про­тив Ки­не и оп­ту­жу­ју је, из­ме­ђу оста­лог, за кра­ђу ин­те­лек­ту­ал­не сво­ји­не, што је до­ве­ло до за­тег­ну­тих од­но­са из­ме­ђу ове две ве­ли­ке свет­ске си­ле. Ки­на је уз­вра­ти­ла оп­ту­жба­ма да Сје­ди­ње­не Др­жа­ве по­ку­ша­ва­ју да спре­че њен раст и раз­вој.

Политика, Ненад Станковић